Gratis verzending vanaf € 49
Voor 22 u besteld, volgende werkdag geleverd
Discrete verpakking

Algemene voorwaarden

Identiteit van de verkoper

Naam:
Anteros bv

Maatschappelijke zetel:
Max Roosstraat 53
1030 Brussel
België
(Er is geen winkel op dit adres.)

E-mailadres:
info@anteros.shop

Website:
https://anteros.shop/

Telefoonnummer:
+32 2 808 27 13‬

Ondernemingsnummer:
0776 881 809

BTW-nummer:
BE 0776 881 809

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van anteros.shop, een besloten vennootschap gevestigd in Max Roosstraat 53, 1030 Brussel, België, BTW-nummer BE 0776 881 809, ondernemingsnummer 0776 881 809, (hierna “anteros.shop” of “de website”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Deze algemene voorwaarden (hierna "voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de website https://anteros.shop/ (hierna “klant”). Bij het plaatsen van een bestelling bij anteros.shop moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door anteros.shop aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld bij het plaatsen van de bestelling.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de goederen en diensten zoals ze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, kan het toch zijn dat er ergens een fout insluipt. De producten voldoen sowieso aan hun beschrijving. Het is aan de klant om eventuele niet-naleving te bewijzen. De afbeeldingen die de goederen presenteren zijn niet contractueel en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van anteros.shop.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over de goederen, de beschikbaarheid, de leveringstermijn of de leveringswijze, wordt de klant verzocht om vooraf contact op te nemen met de klantendienst van anteros.shop via de contactgegevens vermeld onder “identiteit van de verkoper” van deze voorwaarden.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door anteros.shop. Anteros.shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De klant bestelt de goederen via de website https://anteros.shop/ en betaalt de goederen ofwel direct via de betaalmodules die op de website worden aangeboden, ofwel via overschrijving op de bankrekening van de betaalprovider. De goederen worden verstuurd na ontvangst van de betaling.

Anteros.shop is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De bestelling van de klant wordt als compleet beschouwd zodra deze via de website is geplaatst en zodra deze per e-mail wordt bevestigd op het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Dit is ook het ogenblik waarop de overeenkomst tussen de klant en anteros.shop definitief wordt aangegaan.

De goederen worden geleverd na ontvangst van de betaling, volgens de modaliteiten die gekozen werden bij het plaatsen van de bestelling.

Anteros.shop verkoopt en levert aan klanten die gevestigd zijn in de Europese Unie. De goederen worden via externe koerierdiensten verstuurd naar het adres dat de klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de klant onverwijld schriftelijk worden gemeld aan anteros.shop via de contactgegevens die vermeld staan onder “identiteit van de verkoper” van deze overeenkomst.

Het risico op verlies of beschadiging van de bestelde goederen gaat over op de klant vanaf het ogenblik dat de klant (of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door anteros.shop was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van anteros.shop tot op het moment dat de goederen volledig zijn betaald door de klant.

De klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van anteros.shop te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij anteros.shop.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant anteros.shop (Anteros bv, Max Roosstraat 53, 1030 Brussel, België, info@anteros.shop, +32 2 808 27 13‬) via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan anteros.shop heeft meegedeeld, terugzenden naar Anteros bv p/a ShopWeDo Inbound, Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen, België. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met anteros.shop.

De klant wordt geacht de goederen, indien mogelijk, terug te sturen in hun oorspronkelijke verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde goed op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt anteros.shop zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal anteros.shop alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de eventuele standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat anteros.shop op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan anteros.shop wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door anteros.shop aangeboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Anteros.shop betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval al de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
  • alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Aan klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de klantendienst van anteros.shop en het artikel op eigen kosten terug te bezorgen aan anteros.shop.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant anteros.shop zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van anteros.shop is bereikbaar via e-mail of per post op de contactgegevens die vermeld staan onder “identiteit van de verkoper” van deze overeenkomst. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover anteros.shop beschikt, is de klant ingeval van niet-betaling of laattijdige betaling, vanaf de datum van de wanprestatie, van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt anteros.shop zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, anteros.shop, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • verzenden van de door de klant bestelde goederen via een externe koerierdienst;
  • verzenden van schriftelijke communicatie met betrekking tot de verwerking van de bestelde goederen (offerte, orderbevestiging, leverbon, factuur, enz.);
  • verzenden van nieuwsbrieven en promotionele informatie indien de klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend via de website.

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan anteros.shop gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe dient de klant zich steeds schriftelijk te richten tot anteros.shop

Anteros.shop behandelt de gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De gegevens worden wel noodzakelijkerwijze doorgegeven aan derden die betrokken zijn bij de bestelling en de levering van de goederen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen en anteros.shop heeft geen toegang tot de wachtwoorden.

Anteros.shop houdt anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen oordelen welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien klanten vragen hebben over dit privacystatement, kunnen ze contact opnemen met de klantendienst van anteros.shop voor verdere uitleg.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' worden gedownload naar de computer van de klant. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de bezoeker geplaatst wordt wanneer die een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Cookies kunnen slechts computers identificeren.

Bij het bezoeken van de website heeft de klant de keus of hij cookies wilt accepteren of niet. De website toont daarover een duidelijke boodschap bij het eerste bezoek. Als de klant de cookies niet accepteert, dan worden er geen statistieken bijgehouden over het bezoek van de klant op de website.

Artikel 13: Aantasting geldigheid, niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door anteros.shop om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van anteros.shop. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht, geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

De Europese Unie biedt consumenten een platform aan voor online geschillenbeslechting. Anteros.shop neemt vrijwillig deel aan de geschillenbeslechtingsprocedure.

Alleen de Nederlandstalige algemene voorwaarden zijn bindend.